Vedtægter for BelhiGruppen Nepal

§ 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn: BelhiGruppen Nepal, forkortet BGN.
Hjemsted: Den til hver tid siddende formands adresse.
CVR.nr. 37894710.

§ 2. Formål

At bekæmpe fattigdom og på en række områder sikre udvikling samt forbedrede og stabile livsvilkår, primært for befolkningen i et landsbyområde i Nepals Danusha Distrikt med Belhi som central landsby, samt at etablere effektive demokratiske strukturer i samarbejde med relevante offentlige og private organisationer.

§ 3. Værdier

Samarbejdet i BGN bygger på personlige relationer, gensidig tillid og professionalisme.

§ 4. Medlemmer


Alle kan blive medlem af BGN, når blot de ønsker at støtte foreningens arbejde.
Stk. 2. Ordinære medlemmer betaler kontingent og har stemmeret på foreningens generalforsamlinger.
Stk. 3. Støttemedlemmer betaler et indmeldelsesgebyr og har ikke stemmeret på generalforsamlinger.

§ 5. Eksklusion

Medlemmer der ikke efterlever BGNs vedtægter eller ikke indgår i et konstruktivt samarbejde kan ekskluderes som medlemmer af foreningen. Beslutning om eksklusion afgøres ved simpel flertalsafstemning i bestyrelsen.

§ 6. Den ordinære generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af maj måned og varsles med tre uger.

Stk. 3. Formandens beretning, dagsorden samt budget og regnskab sendes ud senest 1 uge før den ordinære generalforsamling.

Stk. 4. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem eller revisor i foreningen.

Stk. 5. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer der har betalt kontingent.

Stk. 6. Der tilkommer hvert medlem én stemme og der kan ved frafald stemmes ved fuldmagt.

Stk. 7. For generalforsamlingen skal følgende dagsorden som minimum gælde:

  • Valg af dirigent og referent.
  • Formandens beretning om foreningens arbejde i det forløbne år, samt godkendelse heraf.
  • Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab.
  • Vedtagelse af arbejdsplan og budget for det kommende år.
  • Behandling af indkomne forslag.
  • Fastsættelse af kontingent.
  • Valg af bestyrelse.
  • Valg af revisor.
  • Eventuelt.

Stk. 8. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 9. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal. Ved stemmelighed har formanden den afgørende stemme.

Stk. 10. Hemmelig afstemning skal foretages hvis blot ét tilstedeværende medlem ønsker det.

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det overfor formanden.

I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk.2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§ 8. Bestyrelsen.

BGNs bestyrelse består af en formand, en næstformand, en kasserer og øvrige medlemmer – dog i alt max 7 medlemmer.

Bestyrelsens medlemmer vælges for en periode på 2 år således at formanden og 2-3 medlemmer er på valg i lige år, næstformand og 1-2 medlemmer er på valg i ulige år. Genvalg kan forekomme.

Stk.2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 4. Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper der varetager særlige opgaver.

§ 9. Økonomi

BGN finansieres gennem offentlige institutioner, private fonde og enkeltpersoner.

Stk. 2. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 3. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget og regnskab.

Stk. 4. Foreningens regnskab og daglige drift føres af kassereren, men bogføres af en bogholder.

Stk. 5. Et bestyrelsesmedlem som kan være kassereren fører foreningens medlemsregister. Stk. 6. Regnskabet revideres af en revisor, der vælges på generalforsamlingen.

§10. Vedtægtsændringer

Vedtægter og forretningsorden tages op til revision hvert år på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

§ 11. Opløsning af foreningen.

Generalforsamlingen kan med 2/3 flertal beslutte at opløse foreningen. Kan dette ikke opnås, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor ophævelsen kan besluttes ved simpelt flertal.

Eventuelle midler overdrages til gavn for det videre arbejde lokalt i Belhi og omegn.