BGN generalforsamling maj 2019

Indkaldelse til Generalforsamling:

Kære venner af BGN, BelhiGruppen Nepal, https://www.bgnepal.dk

BGN’s generalforsamling holdes i år søndag 26 maj kl. 16.00 hos Flemming Topsøe, Frydenlunds Allé 9, 2950 Vedbæk. Advarsel: GPS’en viser tit frem til en aflåst port; stil hellere GPS’en til Frydenlundsvej 39, ud for hvilken man drejer mod nord i T’et ad Frydenlunds Allé, efter 200m skarpt til venstre, ind ad den sorte låge, parker ved den lille parkeringsplads 200 meter fremme eller ude i plantagen lige før man når parkeringspladsen.

I er alle meget velkomne til at deltage såvel i generalforsamlingen (hvor kun medlemmer har taleret) som i det efterfølgende arrangement. Foreslå gerne andre deltagere end de, denne mail er sendt til.

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. valg af referent
  3. Beretning om foreningens virke i det forløbne år, samt godkendelse heraf
  4. Vedtagelse af arbejdsplan og budget, herunder fastsættelse af kontingent
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelse og suppleanter
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

Vedrørende punkt 5 skal forslag være fremsendt senest 8 dage før Generalforsamlingens afholdelse

Efter generalforsamlingen vil der være et traktement samt hyggeligt samvær, hvorunder det vil være muligt for alle at stille spørgsmål til bestyrelsen samt – mere uformelt end under generalforsamlingen – at fremkomme med bemærkninger og forslag. Desuden vil der være indslag fra nogle af bestyrelsens medlemmer med fotos, evt. videoer fra rejser til Belhi, især fra nyligt afholdte rejser i 2019.

Til indkaldelsen vedhæftes Årsberetningen. Regnskabet fremlægges af kassereren på generalforsamlingen.

Interesserede får et godt indtryk af status for foreningens virke ved at læse Nyhedsbrev 6, der lægges på hjemmesiden en af dagene (for omfattende til at medsende sammen med denne indkaldelse).

Vel mødt og bedste hilsen!

På vegne af bestyrelsen

-Flemming Topsøe

(formand)

PS: Tilmelding til Flemming Topsøe sendes senest om morgenen fredag 24 maj (mail til topsoe@math.ku.dk eller sms til 21332508). Det er ikke nødvendigt at melde afbud (men I må godt!).

BelhiGruppen Nepal, Årsrapport 2018

Bestyrelsen

Bestyrelsen har i beretningsåret bestået af Dan Ch. Christensen, Karin Bastian, Vagn Frikke-Schmidt (kasserer), Kirsten Juulstrup Rasmussen, Flemming Topsøe (formand) og, fra begyndelsen af oktober, Douglas C. Malcolm. Der er holdt 11 bestyrelsesmøder, hvoraf et internatmøde hos Vagn ved Skamlebæk. Der er holdt enkelte interne kapacitetsopbyggende møder, hvor Douglas og/eller Kirsten har vejledt os.

BIRD, ny selvforståelse

For bedre at forstå det følgende er det hensigtsmæssigt først at omtale en ny formulering af vores selvforståelse. Vores overordnede mål er jo følgende: I samarbejde med SEIT at arbejde for udvikling frem mod bæredygtighed og for afhjælpning af fattigdom med vægt på Belhi og omegn.Hertil har vi nedsat en række projektgrupper med specifikke opgaver der kan ses under ét ud fra forskellige synsvinkler, primært afhjælpning af fattigdom, dertil jobskabelse, støtte til underpriviligerede, styrkelse af sociale relationer, fremme af demokrati m.v. Det nye går i al sin enkelhed går ud på at betragte vores samlede bestræbelser som ét stort projekt, Belhi Integrated Rural Development, BIRD.Begrebet Integrated Rural Development kan kort karakteriseres som et koncept der indebærer integreret og interaktiv udvikling af et landsbyområde på alle områder af dagliglivet frem mod samlet bæredygtighed.Det er befolkningens livsbetingelser der er i fokus. Samspillet mellem de enkelte områder er centralt. Nye områder kan inddrages, f.eks. byggende på ny teknologi, såfremt de kan finde genklang i lokalbefolkningen og støtter bæredygtighedsmålet.

Med lanceringen af BIRDsom det overordnede buzzword for alt, vi arbejder med, bliver det så mere naturligt at tænke på de tidligere projektgrupper som komponenteraf BIRD og vi er ved konsekvent at skifte betegnelser fra ”PG” til ”C” (C for ”Component”). Visse betragtninger, synspunkter eller tjenesteydelser gennemsyrer alle komponenter på tværs. Vi tænker især på tre sådanne tværgående momenter:administration og økonomi, jobskabelse samtstøtte til underprivilligerede.  Af disse optræder administration og økonomi i budgetskemaer mv ofte på samme måde som de andre komponenter selvom vi tænker på dette vigtige element på en anden måde, som en service der er en forudsætning for og bærende for de andre aktiviteter.

Fokus på IRD-konceptet er blevet til under diskussioner med centrale kræfter i Nepal, specielt UNDP, Nepal, der har oplyst, at de i øjeblikket og i årene fremover netop vil koncentrere sig om udviklingen af de fattige landbrugsområder i landet. Så vi regner med at det ”brand” der ligger i nyvalget af terminologi er i samklang med bestræbelserne i Nepal fra de overordnede myndigheders side. Konceptet peger også på, at hvad der er udviklet ét sted, f.eks. i Belhi (BIRD!) kan stilles til rådighed andre steder og tilpasses lokale behov og muligheder dér. Denne replicerbarhed er netop et vigtigt overordnet mål for vores bestræbelser. Vi håber, at SEIT kan komme til at spille en vigtig rolle i spredningen af resultater, specielt i vores provins, Provins 2, Nepals fattigste.

Året i store træk

Det har været et særdeles spændende og begivenhedsrigt år, der groft sagt kan opdeles i en konsoliderende fase, en aggressiv udadvendt del og endelig en afsluttende del med underskrivelse af en prestigefyldt kontrakt med UNDP, Nepal.

Under den konsoliderende del er arbejdet med de forskellige komponenter fortsat under hensyntagen til vedtagne budgetter. Som synlige resultater peger vi på to færdiggjorte bygninger, fælleshuset og snedkerværkstedet, hvor det sidste bliver en vigtig del af Belhi Technical Institute, BTI (mindre højtideligt også benævnt Belhi Technical School, BTS). Der er også foregået et betydeligt arbejde på den gennemgående opgave at etablere sunde administrative rutiner på en række områder. Dette arbejde er sket under inddragelse af en nepalesisk revisor, chartered accountant Hem Kumar Kafle og hans medarbejdere, der ud over at stå for revision af SEIT’s regnskaber også som konsulenter hjælper med at kapacitetsopbygge SEIT på administrative og ledelsesmæssige områder. Selvom dette er rettet mod SEIT, er det også af stor betydning for vores muligheder for at støtte SEIT, f.eks. gennem danske eller internationale donorer. Fra BGN’s side følger Vagn arbejdet tæt.

Hovedelementet i den aggressive udadvendte del har været en konference, der blev afholdt i fælleshuset i Belhi i september-oktober måned. Efter en indledende intern del fulgte en to-dages konference med centralt placerede deltagere fra Kathmandu, fra kommunen og fra provins 2 (repræsenteret ved provinsens minister for sociale anliggender, der ankom med fuld udrykning og bevæbnede livvagter!). Trods det formelle islæt under denne konference, lykkedes det at få et interessant billede af de problemer der er med at implementere de nye decentrale strukturer der ifølge den nye forfatning skal indføres overalt i landet. Desuden blev der knyttet nyttige kontakter til de lokale myndigheder, blandt andet til vice-borgmester Mrs Renu Jhe, Hanspur kommune, der vil kunne hjælpe med lokal opbakning og opbygning af en lokal ledelse af den tekniske skole, BTS.   Vores overordnede ambition med konferencen var at se nærmere på de tiltag og de problemer, der er fulgt i kølvandet på decentraliseringen under den nye forfatning og vi, BGN som SEIT, høstede stor anerkendelse for at have afviklet en konference som den første af sin art i Nepal, i et landsbysamfund i udvikling langt fra Kathmandu.

Hvad angår den antydede kontrakt med UNDP, Nepal, skal det siges, at der gennem de foregående to år var foregået et sejt forberedende arbejde, i høj grad byggende på et samarbejde med Alternative Energy Promotion Center i Kathmandu (AEPC) og deres afdeling Renewable Energy for Rural Livelihood (RERL), to regeringskontrollerede institutioner, der arbejder sammen med og er støttet finansielt af UNDP, Nepal. I forarbejdet har også deltaget Anirudh Prasad Sah som frivillig konsulent til såvel SEIT som os med Douglas som vores primære kontaktperson. Forhandlingerne om et egentligt projekt tog fart under den omtalte konference. Kronen på bestræbelserne blev at Dan og Douglas senere kunne tage til Kathmandu i November og forhandle en kontrakt på plads, som Dan underskrev på BGN’s vegne 13 december, mens Deputy Country Director Vijaya Singh underskrev på UNDP’s vegne.

UNDP-kontrakten løber i 15 måneder og er i alt på godt 1 million i danske kroner, hvoraf BGN betaler godt halvdelen. Implementeringen har fokus på drikkevand, kunstvanding og oprettelse af et demonstrationslandbrug, og er tænkt som et projekt, der kan virke som model andre steder. SEIT – og specielt Amit – er tiltænkt en central rolle i projektet. Den prestigefulde kontrakt opfatter vi som en anerkendelse af vores og ikke mindst SEIT’s arbejde og allerede opnåede resultater. Samtidig er den en stor udfordring, både for BGN, der ikke er vant til at håndtere projekter af denne karakter og for SEIT, der på en række punkter har behov for den omtalte igangværende kapacitetsopbygning for at kunne leve op til krav som UNDP stiller til deres samarbejdspartnere.

Udover de forhold, der er fremdraget ovenfor, har der været livlig aktivitet i de enkelte komponenter som vi også kommer ind på nedenfor. Desuden nævner vi som mere festlige indslag, at vi igen i år holdt en vellykket bazar sidste søndag i november og at vi under bestyrelsens julefrokost og et indlagt kort bestyrelsesmøde berigede os selv med at udnævne et æresmedlem, solohornist Bjørn Fosdal, som dels gennem en længere udstationering har været med til at bygge computer-lab til den centrale skole i Belhi, dels har deltaget meget aktivt i sortering og udbedring med videre af værktøj, som vi har forberedt til afsendelse til Nepal. Desuden har Bjørn støttet os under de afholdte bazarer.

Arbejdet i de enkelte komponenter

Nedenfor fremdrages vigtige dele af arbejdet. Yderligere information findes i de nyhedsbreve, der er lagt på vores hjemmeside https://bgnepal.dk. For hver komponent anføres de personer, der primært har været ansvarlige på BGN’s vegne. Oplysninger om de personer, der har repræsenteret SEIT i samarbejdet findes primært på SEIT’s hjemmeside.

C1 (Landbrug, Dan).

Der er arbejdet med en detaljeret udformning af BAS, Belhi Agricultural Scheme, herunder en fem-års budgetlægningsplan. BAS er centreret omkring fire komponenter, vegetabilsk produktion, animalsk produktion, energi og mejeridrift. BAS fokuserer desuden på undervisning, dels i samarbejde med C5, dels i form af et demonstrationsbrug rettet mod eksterne interessenter. En mindre del af projektet, specielt vedrørende kunstvanding og demonstrationsfarmen, ventes realiseret under UNDP-kontrakten. Under arbejdet har Mejerister uden Grænser, Karl Simonsen ydet råd og vil eventuelt indgå i dele af den forventede implementering. Som en vigtig del af BAS, er en fiskedam blevet færdiggjort og den første høst af (velsmagende!) fisk fandt sted under vores besøg i september-oktober. Det skal også nævnes, at den mikrokredit långivning, der så småt blev iværksat mod slutningen af året ved at en bank lejede sig ind i lokaler i bygningen, der huser snedkerværkstedet, især ventes at få betydningen for landsbyboerne på landbrugsområdet.

C2 (Drikkevand, Douglas og Flemming)

I årets løb er et forberedende arbejde, mundende ud i en omfattende rapport, ”Detailed Feasibility Study” gennemført på foranledning af det af regeringen nedsatte og af UNDP Nepal støttede agentur ”Alternative Energy Promotion Center” (AEPC) samt dets afdeling ”Renewable Energy for Rural Livelihood” (RERL), som havde ansat et konsulentfirma (Spectrum Consult) til arbejdet med rapporten. Anirudh, tidligere omtalt som konsulent for både os og SEIT har på forskellig vis ydet en indsats, især omkring inddragelse af de lokale interessenter. Et vigtigt mål er at forsyne alle husstande i Belhi med drv. Det er hensigten at grundvandspumpen drives elektrisk ved en kombination af strøm fra solceller og det offentlige net. (national grid). Arbejdet forventes afsluttet inden for 15. mdr. For at sikre bæredygtighed har der har været store anstrengelser for at sikre at det bliver et nep projekt med anvendelse primært af nepalesisk ekspertise  Vi har også haft en værdifuld kontakt til ingeniørfirmaet Rambøll og indledt et teknisk samarbejde med dem, foreløbig gennem en frivillig rådgivning af to af deres eksperter, der har givet en teknisk vurdering af feasibility rapporten på grundlag af indsamlede date om forekomsten af vand i Belhi (dette arbejde er dog først blevet mere konkret i det nye år).

C3 (Byggeri, Vagn)

Fælleshuset er færdigbygget samt det meste af en bygning, der skal huse Belhi Tekniske Skole, BTS, specielt hele underetagen, der skal være skolens snedkerværksted. Arbejdet med bygning af snedkerskolen er blevet støttet af tre frivillige, der opholdt sig i Belhi det meste af tre måneder i begyndelsen af året. Bygning of kostald (for C2) er påbegyndt.. Den detaljerede ruminddeling og opbygning af tekniske installationer i bygningen der både skal huse snedkerværkstedet og BHC, Belhi Health Clinic, samt lokaler til udlejning, foreløbig til en bank, planlægges udført i 2019. Der er oparbejdet et lager af byggematerialer, især elefantgræs og bambusstokke. 

C4 (Sundhed, Cecilie Jespersen, Flemming)

Cecilie besøgte i foråret sammen med Jacob Bølling Hansen Belhi og skrev efterfølgende en udførlig rapport, se https://bgnepal.dk/fileadmin/user_upload/Nyhedsbrev_F2018_-_Health.pdf. Highlights derfra vedrører en vellykket øjen-camp i marts med fokus på behandling af grå stær. 165 patienter mødte op, flere modtog briller og solbriller doneret fra en NGO i Danmark (Brilleforsyningen, BRIF, et projekt under SuG, Seniorer uden Grænser) og efterfølgende blev 61 opereret på øjenhospitalet i Janakpur, byggende på et fordelagtigt samarbejde.

Rapporten fra GTS-projektet (”Genbrug til Syd”) blev færdiggjort i året. Den væsentligste del var færdig i 2017, men blev først lagt på nettet i beretningsåret, se https://bgnepal.dk/fileadmin/user_upload/AHC-BGN-Final-Report-v5_ReducedSize.pdf. Det fremgår heraf, at der stadig er en del ganske værdifuldt udstyr opmagasineret i Janakpur for BHC (Belhi Health Clinic). Der er blevet arbejdet med planer for at nyttiggøre dette udstyr. Selvom meget ikke kan udnyttes på BHC (Belhi Health Clinic), udgør det en vigtig ressource. Således er der med et lokalt hospital truffet en aftale om donation af udstyr fra vores lager mod et bytte med udstyr og medikamenter, der har gjort det muligt at oprette et lille laboratorium på BHC til analyse af blod- urin- og afføringsprøver.

Fremtiden for BHC er diskuteret og der opnået enighed om at flytte BHC til lokaler i en nyindrettet 1.te sal oven på snedkerskolen. Dette vil til dels meget væsentligt forbedre hygiejnestandarden, dels muliggøre en udvidelse, så BHC kan tilbyde 24-timers service, formentlig fra midten af 2019.

En meget væsentlig del af årets arbejde har bestået i forberedelse af en stort anlagt menstruationskampagne, der er planlagt til at finde sted i begyndelsen af 2019 (kampagnen fandt sted i januar 2019).

Klinikken i Belhi blev i 2018 drevet på fuld tid med en læge til stede 6 dage om ugen. Det blev også året hvor klinikken blev udstyret med et laboratorie og en laborant ansat til at betjene udstyret. Tanken er, at laboratoriet både skal fungere som en vigtig del af det diagnostiske arbejde men også udgøre en mulighed for selvstændig indtjening til klinikken.

C5 Teknisk Skole i Belhi. (Vagn, Karin og Kirsten)

Belhi Technical School er under forberedelse på forskellig vis. Byggeriet er i fuld gang og konkret er snedkerværkstedet forberedt med en fast daglig underviser, Ganesh Thakur og en leder af snedkerafdelingen, Raj Man Sthapit. Værktøj og maskiner der er indsamlet i Danmark, bliver fundamentet i indretning af snedkerværkstedet.  I oktober 2018 blev der holdt et møde med de 5 kvinder der tidligere har fået strikkekursus og strikkemaskiner stillet til rådighed. Det viste sig, at kun to af kvinderne havde brugt deres maskiner og vedligeholdt deres færdigheder. En enkelt kvinde havde udviklet nye færdigheder på strikkemaskinen og etableret sin egen lille virksomhed, hvorfra hun solgte hjemmestrikket børnetøj. Der venter stadig et stort arbejde med at finde en administrerende leder der kan forestå den fortsatte udvikling af Teknisk Skole.

C6 Undervisning og uddannelse (Kirsten)

I maj måned blev det første kursus for skoleledere gennemført. En stor del af deltagerne har været med på de tidligere kurser, men på grund af strukturændringer i Nepal, er der kommet mange flere skoleledere i ”vores distrikt”. Den lokale ressourceperson (skolekonsulent) Sukh Chandra Lal Karn, gennemgik de nye regler og bestemmelser for skolerne.

Kursets indhold bestod dels af oplæg om pædagogik og ledelse, projektgruppearbejde  ud fra selvvalgte emner. Skolelederne fik mulighed for at planlægge deres projekter med Sparing fra Marianne Berg og Kirsten Rasmussen. Der blev lavet individuelle beskrivelser af skolernes arbejde frem til oktober, hvor skolelederne skal fremlægge deres projekter og erfaringer hermed.

Andet møde med skolelederne i oktober viste en række dybt engagerede ledere der fremlagde projekterne og mange gav udtryk for, at de havde haft stor succes med at lave konkret markarbejde og kampagner i deres lokale områder. Alle ønskede at fortsætte projekterne frem til næste møde i 2019.

Ram Krishna Mandal og Aastic Yadav har på eget initiativ oprettet et særligt undervisningstilbud for Dalit-børn. De tilbyder undervisning 2 timer 5 dage om ugen, hvor underviserne arbejder gratis.

Ram Krishna og Aastic blev opfordret til at sende en formel ansøgning til BGN med et regnskab over de reelle driftsudgifter, hvis de involverede lærere skal have løn for deres arbejde. Som sagt så gjort, og BGN har bevilget et fast beløb til skolen. Xxxsom dog…bæredygtighedxxx

C7 (Lok Pathsala, Dan, Kirsten)

Her har vi et fantastisk instrument i folkeoplysningens ånd til at få befolkningen, specielt den kvindelige del, i tale. Alle komponenter kan bejle til Lok Pathsala og søge emner optaget til diskussion, støtte og forståelse for det, der nu arbejdes med i de pågældende komponenter, måske på en måde så det kan smitte af fra kvinderne til mændene. Sundhed og uddannelse er oplagte muligheder, som der da også er arbejdet med, men primært fokus har i året været på bevidstgørelse af kvindernes egen identitet, selvværd og kultur. I året var netop disse faktorer i spil og aktiviteterne kronedes med et træf for kvinder i det nye fælleshus, hvor identitetsskabende aktiviteter omkring udformning af selvbiografiske værker blev præsenteret i en større kreds, også med deltagelse fra de kommunale myndigheders side. Arrangementet var 100% nepalesisk og ledet af nepalesere med professionelle og erfarne Kamal Pankaj samt Laxmi Kumar Yadav, Rinku Mandal og Amrita Yadav som hjælpere. 

BGN, har bevilget forholdsvis beskedne midler til afholdelse af aktiviteterne og med planlægningsdiskussioner, men i bund og grund er det aktiviteter af nepalesere for nepalesere. På mødet i maj måned blev forskellige temaer for næste år drøftet. Ifølge Laxmi er der behov for at fokusere på temaer om særlige kvindeproblemer som menstruation, uønsket graviditet, prævention og komplikationer i forbindelse med graviditet og fødsler. Desuden vil det være muligt at lave små kurser, hvor kvinderne kan få læse- og skrive  kurser så de kan lære eller gen-lære at skrive deres eget navn.                                           

C8 (andet)

Uden at komme ind på nærmere detaljer nævner vi det vigtige arbejde med oprettelse, færdigudvikling og vedligeholdelse af vores hjemmeside, et arbejde, Ejde Borring Møller og, på den tekniske side, Jan Caesar, tager sig af som frivillige på BGN’s vegne. Men det hele står og falder med at de aktive i marken leverer input, f.eks. i form af nyhedsbreve og tekniske rapporter.

Et andet vigtigt område er oprettelsen af en støttekreds, og etablering af vedkommende initiativer for vores støtter. Dette arbejde vedrører etablering af en årlige bazar, noget der også i år var ganske vellykket med flere fine ting hjemtaget fra Nepal og en hyggelig afvikling sidste søndag i november. Karin med hjælpere stod for dette arrangement.

Planer for det næste år.

 Vi vil dels fortsætte arbejdet med de enkelte komponenter og med det centrale UNDP-projekt, dels opruste på forskellig vis så vores organisation kommer til at stå stærkere udadtil.  Dette kan involvere strukturelle ændringer, tilpasning af vedtægter, udformning af en forretningsorden, kommunikation gennem hjemmesiden og på anden vis. Vi vil også aktivt fortsætte vores samarbejde med SEIT omkring organisation og ledelsesforhold. Et gennemgående træk vil være bestræbelser på at sikre lokal forståelse af de mange aktiviteter og herigennem lokal opbakning og engagement.    

BGN siger tak

Uden en lang række hjælpere  på frivillig basis kan vi ikke opretholde det høje aktivitetsniveau. Vi takker følgende: Børge Holst Andersen (revision), Emil Heyde, Lasse Rasmussen og Nikolaj Topsøe (byggeri, regnskab og spændende rapporter), Cecilie Jespersen og Jacob Bølling Hansen (C4 og generelle diskussioner i Belhi), Bent Fenger Jensen og Per Sovsø Hansen (C4, donation af briller til uddeling), Douglas (for C2-arbejde og lokal opbygning, samarbejde før medlemsskab af bestyrelsen), Karl Simonsen fra MuG, Mejerister uden Grænser (C1-samarbejde, herunder rejse til Belhi), IuG, Ingeniører uden Grænser (C1-samarbejde), Marianne Berg (C6, rejse til Belhi), Bjørn Fosdal (vores første æresmedlem), Jørgen Rahbæk Thomsen (tegninger af mulige typehuse), Peter Helms (model af mulige typehus), Ejde Borring Møller (hjemmeside, support under oktober-konference), Emma Rasmussen (assisterende registrar ved oktober-konferencen), Jan Caesar (teknisk support, hjemmeside), Jes Michaelsen, Bryan Borum og Ole Aundal fra ingeniørfirmaet Rambøll (diskussioner vedrørende vand i forbindelse med UNDP-projektet), Knud Olander (indsigt i nepalesiske forhold), Jan Møller Hansen (rådgivning i forbindelse med UNDP-kontrakt, sparring).