En ny grundskole – kun for kasteløse?

Kirsten Rasmussen skriver:

I forbindelse med etablering af den nye grundskole i Belhi, arbejder vi ud fra de visioner, som SEITS skole-gruppe har opstillet for god undervisning.

Gruppen ønsker en skole der på den ene side skal være socialt afbalanceret og på den anden side kendetegnet ved høj faglighed. Det betyder, at skolen først og fremmest bygger på erfaringerne fra de 5 undervisningstilbud skolegruppen oprettede i 2018 for børn der tilhører da-lit-kasten, som er den laveste kaste i Nepal. For at imødekomme disse børns forudsætninger, må undervisningens form og indhold tage udgangspunkt i den viden og de erfaringer eleverne allerede har, når de begynder i skolen.

I Nepal er der registreret 129 forskellige modersmål, som er de sprog der tales lokalt i landet. Provins 2, hvor Belhi ligger, er kendetegnet ved at have sit eget sprog og egne kulturudtryk. Både børn og voksne taler Maithili ligesom de er bekendt med Maithili art og Maithili dances. Nationalsproget, nepali, læres først når – og hvis – børnene kommer i skole.

Da størstedelen af befolkningen i Belhi ernærer sig ved landbrug, er det også herfra børnene får en stor del af deres viden og hverdagserfaringer. Derfor må undervisningen tage afsæt i det sprog der tales, samt i den kultur og de traditioner der kendetegner området.

Med Skolegruppens erfaringer fra de allerede velfungerende dalit klasser, har de udarbejdet følgende ”Concept note for Dalit School Project”.

“Dalit School Project as proposed by Education team (C-6) in line with the dream of SEIT Nepal has envisioned to run a model school with moral education. The school will pave the easy access to Dalit children along with other marginalized ones in or nearby Belhi. It will run with the principle of mother tongue based multilingual education. It will have its own uniqueness which will incorporate local custom, culture and tradition. The classroom instruction will have in local language focusing on practice along with theo-ry. Skill based education with extra curricular activities will have its dire target at the end.

Under the guidance and supervision of the chairman of SEIT, the education team will take its lead right from the inception to the birth of the school in its concrete shape. From mission clarification to vision dec-laration, from goal set up to objectives specifications, the education team will work on it. Moreover, ex-act location finalization, mapping, architectural design of the construction, curricula framing, teacher team formation will be under the responsibilities of the team assign to it.

In the beginning, the school will run by the fund collected locally and from the donor with nominal fees from the parents. The project will reduce its dependency on fund from other agencies in long term. It will run under a trust autonomously in the future. SEIT Nepal will develop a energetic team for team spirit and collective effort for smooth conduction of the project dreamed.

SEIT Nepal will never be highly ambitious, rather it will be honest and down to earth”.

Det har hidtil været op til den enkelte lærer, at forbinde børnenes modersmål med skolens undervisnings-sprog Nepali. Imens mange aktiviteter er underdrejet af Covid19, er SEITs skolegruppe nu gået i gang med at udarbejde et curriculum for begynderundervisningen, hvor modersmålsundervisningen bliver obligatorisk.

Målet for SEIT er, at samarbejde med lokale politikerne om at få indført en fælles læreplan for alle skolerne i distriktet, for at sikre en undervisning der inkluderer områdets særlige sprog og kultur.

I øjeblikket arbejder vi på en ansøgning til CISU om midler til et pilotprojekt, der både skal understøtte det gode arbejde der allerede er i gang, og undersøge de politiske muligheder for at indføre nye pædagogiske og didaktiske undervisningsformer i skolen.

Skitse for skolebyggeri.