Om Belhi Gruppen Nepal

Komplekse problemer kræver komplekse løsninger

Danusha distriktet har et massivt behov for udvikling på stort set alle områder. BGN arbejder ud fra et helhedsperspektiv, hvor alle udviklingsprogrammer/komponenter skal betragtes som indbyrdes afhængige og som en del af den samlede indsats.
Alle komponenter planlægges i tæt samarbejde med den nepalesiske NGO SEIT.

Når BGN fx arbejder på at højne den generelle sundhedstilstand i området, sker det igennem et projekt, hvor vi stiller vores ressourcer til rådighed, så der kan bygges en sundhedsklinik, vi støtter den faglige og administrative drift af klinikken. Parallelt hermed gennemføres sundhedskampagner hvor og undervisningsforløb med sundhedsfagligt indhold.
I uddannelsessystemet har BGN, sammen med de lokale myndigheder, etableret en Teknisk Skole der udbyder uddannelse på mange niveauer, og på skoleområdet afholdes efteruddannelseskurser for lærere og skoleledere med henblik på, at det er dem, der skal drive udviklingen i uddannelsessystemet – og vi bakker op om de lokale initiativer der støtter marginaliserede og udsatte befolkningsgrupper.

Alle udviklingsprogrammer skal leve op til BGNs krav om bæredygtighed og jobskabelse, de skal have opmærksomhed på de kulturelle, økonomiske- og teknologiske konsekvenser og perspektiver de får for lokalområdet og skal tilrettelægges med henblik på, at gøre BGN overflødig, så de lokale kræfter efterhånden selv overtager arbejdet. Endelig skal de naturligvis leve op til BGNs formål.

BGNs formål

At bekæmpe fattigdom og på en række områder sikre udvikling og forbedrede stabile livsvilkår, primært for befolkningen i et landsbyområde i Nepals Danusha Distrikt med Belhi som central landsby. BGN skal arbejde på, at ,etablere effektive demokratiske strukturer i samarbejde med relevante offentlige og private organisationer.

BGNs overordnede indsats – BIRD

Belhi Integrated Rural Development kan kort karakteriseres som det overordnede projekt der integrerer de mange forskellige udviklingsprogrammer i landdistrikterne.
BGN arbejder sammen med SEIT både fagligt og tværfagligt i de forskellige komponenter, der hver især har fokus på et specifikt tema og på, at arbejdet skal omfatte en kapacitetsopbygning der forbliver i lokalsamfundet – også efter afslutningen af et program. Det skaber på den ene side beskæftigelse og på den anden side knowhow.

BIRDs komponenter

BIRDs udviklingsprogrammer fordeles på 8 forskellige komponenter der udvikles i et tæt samarbejde imellem de projektansvarlige i hhv. BGN og SEIT:

0. Administration:
Intern og ekstern administration i SEIT, udarbejdet vedtægter, oplæring i at udarbejde budget, regnskab og rapportering,
Resultater: velfungerende administration. Lokal revisor ansat i SEIT

1. Landbrug og vandforsyning: Etablering af et kooperativt landbrug, mejeri, dambrug, bæredygtig dyrkning.
Resultater: Moderne staldbygning, hvor gødning omdannes til biogas, overrislingsanlæg til markerne, plantage med bl.a. mango og bananer. Mejeri under etablering

2. Rørledning så alle husstande kan få rent drikkevand
Resultater: Indgået samarbejdsaftale med UNDP om etablering i flere landsbyer

3. Byggeri: Byggeri med lokale materialer som fx bambus, elefant-græs, og sten
Resultater: bygninger der er opført: Computerlab, kontorbygning m. sundhedsklinik, forsamlingshus, Teknisk skole med kontor til den lokale bank.

4. Sundhed: sundhedsklinik med døgnservice af læger og sundheds-personale
Resultater: Klinikken flyttes til nye lokaler i samme bygning som Teknisk Skole og banken. Der etableres et sengeafsnit med mulighed for indlæggelse

5. Teknisk Skole: Åbnet i 2019. Snedkerværksted og undervisningslo-kaler til nye kurser og uddannelser.
Resultater: Snedkerværksted er etableret med fuldt udstyr doneret fra Danmark. Der skal ansættes en administrerende leder der kan stå for udvikling og drift.

6. Undervisning: Efteruddannelse til lærere og skoleledere med fokus på pædagogik og didaktik, samt selvvalgte projektarbejder.
Resultater: Skolerne har sat fokus på kulturelle problemer som fx børneægteskaber, medgift, analfabetisme, migrantarbejde igennem undervisning og kampagner i lokalområderne er disse udfordringer blevet reduceret.

7. Lok Pathsala: Åben højskole for kvinder, hvor kvinderne bliver oplyst om temaer som planteavl, kvæghold, sundhed og ernæring, uddannelse og skolegang nepalesisk lovgivning kvinders identitet og rettigheder osv.
Resultater. Kvinderne har fået selvbevidsthed og indgår i landbrugs-projektet med arbejdskraft og egne stude. De tager initiativ og ansvar.

8. Information og fundraising: En lille gruppe i BGN arbejder med at etablere og opdatere BGNs hjemmeside og søge fondsmidler til arbejdet.
Resultater: Opdateret hjemmeside, oplysnings- og informationsmate-riale,