Vedtægter for Belhi Gruppen Nepal (BGN)


§ 1. NAVN OG HJEMSTED

Foreningens navn er Belhi Gruppen Nepal, forkortet BGN. Hjemstedet er Havremarken 17, 4300 Holbæk.

§ 2. FORMÅL

At bekæmpe fattigdom og på en række områder sikre udvikling samt forbedrede og stabile livsvilkår, primært for befolkningen i et landsbyområde i Nepals Danusha Distrikt med Belhi som central landsby, samt at etablere effektive demokratiske strukturer i samarbejde med relevante offentlige og private organisationer.

§ 3. MEDLEMMER OG ØKONOMI

1.     Organisationen er en frivillig forening,

2.     Som medlemmer optages enhver dansk statsborger, der anbefales som medlem af mindst to bestyrelsesmedlemmer.

3.     Foreningen finansierer sine aktiviteter gennem medlemskontingenter, gennem indsamlede midler fra offentlige institutioner i Danmark og gennem bidrag fra fonde og privatpersoner.

§ 4. REGNSKAB OG REVISION

Foreningen udarbejder et årsregnskab, der følger kalenderåret. Regnskabet påtegnes og revideres af en regnskabskyndig, der fungerer som foreningens revisor. Denne kan være en ekstern person eller et medlem, der ikke samtidig er medlem af bestyrelsen

§ 5. FORENINGENS STRUKTUR

Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst tre medlemmer, hvoraf én skal være formand og én skal være kasserer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for ét år ad gangen. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 6. GENERALFORSAMLINGEN

1.     Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned og indkaldes elektronisk eller på anden vis med et varsel på mindst 8 dage.

2.     Generalforsamlingen udgøres af de fremmødte medlemmer og er beslutningsdygtig såfremt mindst halvdelen af medlemmerne er til stede eller repræsenteret ved fuldmagt udstedt til et bestyrelsesmedlem.

3.     Hvert medlem har én stemme og beslutninger træffes ved almindeligt flertal, idet formanden ved stemmelighed har en afgørende stemme.

4.     Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

- Valg af dirigent
- Valg af referent
- Beretning om foreningens arbejde i det forløbne år, samt godkendelse heraf
- Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab
- Vedtagelse af arbejdsplan og budget, herunder fastsættelse af kontingent
 - Behandling af indkomne forslag
- Valg af bestyrelse og suppleanter
- Valg af revisor
- Eventuelt

 

§7. FORENINGENS STIFTELSE

Såfremt Dan Ch. Christensen, Flemming Topsøe, Vagn Frikke-Schmidt, Knud Olander og Karin Bastian, alle danske statsborgere, ved e-mails rundsendt inden 21. maj 2016 til hinanden har godkendt nærværende vedtægter, betragtes foreningen som stiftet fra denne dato at regne. De nævnte fem personer udgør indtil næste ordinære generalforsamling foreningens bestyrelse.