BelhiGruppen Nepal (BGN), Årsrapport 2016

Denne første årsrapport fra den frivillige forening BGN indledes med en kort omtale af baggrunden for foreningens stiftelse. Rapporten er udfærdiget på et tidspunkt, hvor vi er et godt stykke inde i det nye år og under mærket ”NB” er der medtaget omtale af nogle af de aktiviteter, der allerede har fundet sted i 2017.

Baggrunden

Dans vision

I 2006, ved borgerkrigens ophør i Nepal, blev Dan Charly Christensen (Dan) udsendt af CARE og kom bl.a. til byen Janakpur i Danusha distriktet i det sydlige Nepal tæt på grænsen til Indien. Her blev Dan kontaktet af den dengang 13-årige Amit Kumar Shah (Amit) og Dan besøgte Amits familie i den nærliggende landsby Belhi. Dette og flere opfølgende besøg affødte stor respekt for familiens indstilling og stærke vilje til at ville arbejde for at forbedre vilkårene for landsbybefolkningen i området. Med gode råd og forskellige initiativer støttede Dan disse bestræbelser så godt han kunne. Frem til 2012 var Dan hovedsagelig støttet af Karin Bastian (Karin) og af Dan og Karins familie og venner. Der blev dannet en landsbykomité i Belhi, og venne- og familiekredsen støttede hvert år landsbykomitéen med et beløb på 5000 kr, som komitéen selv kunne beslutte anvendelsen af. Konceptet med en årlig uspecificeret støtte stammer fra den frivillige forening Trianglen som Dan samarbejdede med.

Dan opnåede et indgående kendskab til Belhi og omliggende landsbyer og kunne konstatere de mange områder - uddannelse, sundhed, produktion med meget mere - hvor en indsats var påkrævet. Dans vision blev en holistisk tilgang, der trods problemernes mangfoldighed og omfang går ud på at sætte ind bredt, helst på alle felter på én gang. Visionen må naturligvis tilpasses de realistiske muligheder, men det er denne vision, der er drivkraften og inspirationen bag BGNs arbejde.  Med ”BGN” sigtes til gruppen på nu fem personer der, udover Dan og Karin, består af Flemming Topsøe (Flemming, fra 2012), Vagn Frikke-Schmidt (Vagn, fra 2014) og Knud Olander (Knud, fra 2016). Frem til BGNs stiftelse er gruppens arbejde primært foregået på et uformelt ad-hoc niveau. Gruppen er blevet støttet af en række enkeltpersoner og organisationer, der på forskellig vis, ved arbejde her eller i Nepal, eller gennem rådgivning eller donation, har ydet en indsats. 

Opnåede resultater inden BGN blev stiftet

Her skal kort gøres rede for situationen og opnåede resultater inden BGNs stiftelse i 2016. Af største vigtighed er oprettelsen i 2011 af en nepalesisk NGO, Social Eco Innovative Trust (SEIT) med Amit som udfarende kraft og formand. SEIT er også fra starten støttet af Amits familie og af en kreds af unge studerende og venner. Dannelsen af SEIT og den tillid, der er opstået mellem SEIT og BGN er vores største aktiv og en forudsætning for at vores arbejde kan lykkes.

Der er dannet landsbykomitéer i alle tre landsbyer, Belhi og nærliggende Tola og Laliya. Og der er oprettet arbejdsgrupper omkring uddannelse, sundhed, mikrokredit, vand og produktion. Et byggemarked, som har en vis egenproduktion af byggematerialer, er oprettet. Et computer-lab (med Bjørn Fosdal som medbygger) og en tilbygning til den centrale skole i Belhi er etableret (2013 og 2014). Bygningen af et administrativt center for SEIT er påbegyndt og opførelsen af et fælleshus er planlagt (2015).

SEIT har i 2015 oprettet en sundhedsklinik, Belhi Health Clinic (BHC).  Desuden er der, med støtte fra værktøjsfirmaet Carl Ras og en række danske håndværkere (Bjørn Fosdal, Finn Christensen, Birgit Jakobsen, Jørgen Kaarup, Bjarne Johansen, Lars Malther og Peter Helms) afholdt en håndværker-workshop i 2015, kort før jordskælvet satte ind. Da Belhi og omegn ikke var specielt hårdt ramt af jordskælvet, var det muligt for SEIT, støttet af BGN, at yde katastrofehjælp i Sindhupalchowk, et område, der var meget hårdt ramt.

En række forberedende kontakter er etableret til lokale myndigheder i Danusha. Herhjemme er der under Seniorer uden Grænser (SuG) etableret et samarbejde omkring to projekter, dels ”Lær og Byg”, dels et projekt om donation af hospitalsudstyr med udstyr stammende især fra det nedlagte Kalundborg Sygehus. På sundhedsområdet er der desuden indledt et samarbejde med David Kovacs (David) og med hans organisation Access Health Care (AHC). Gennem den danske NGO IGF Fyn (IGF) samarbejder BGN desuden med den indiske organisation Joygopalpur Gram Vikash Kendra (JGVK) i Sunderbans, Vest-Bengalen.

BGNs stiftelse

Med det omfattende forudgående arbejde, blev det klart, at for at kunne virke optimalt på et formelt og selvstændigt grundlag, var der et behov for at BGN blev formaliseret. BGN blev stiftet 21 maj, 2016 af Dan, Karin, Flemming, Vagn og Knud, jvf. vedtægternes § 7. I vedtægterne, som kan findes på hjemmesiden www.bgnepal.dk, er foreningens formål anført i §2: ”- at bekæmpe fattigdom og på en række områder sikre udvikling samt forbedrede og stabile livsvilkår, primært for befolkningen i et landsbyområde i Nepals Danusha Distrikt med Belhi som central landsby, samt at etablere effektive demokratiske strukturer i samarbejde med relevante offentlige og private organisationer.”

 I regnskabsteknisk forstand er BGN først formelt aktiv fra 1.oktober 2016 efter tildeling af cvr-nummer (37894710) og oprettelse af en bankkonto (0520, 0000648938 i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S). Foreningens hjemsted er Havremarken 17, 4300 Holbæk.

Ved stiftelsen udgør de fem stiftere bestyrelsen, som har konstitueret sig med Flemming som formand og Vagn som kasserer. Børge Holst Andersen har påtaget sig hvervet som revisor.

Aktiviteter i 2016

Arbejdet har været centreret omkring bestyrelsesmøder, rejser, opfølgning og forberedelse af projekter samt løbende korrespondance med samarbejdspartnere og interessenter her og i Nepal, mest intensivt med SEIT.  

Der er holdt en række bestyrelsesmøder i årets løb, skiftende hos de forskellige medlemmer, herunder et internatmøde på Knuds sommerresidens på Tjurkö.  

Det øvrige arbejde refereres nedenfor under særskilte overskrifter (som sagt medtages enkelte tiltag fra 2017 efter et ”NB”).

Støtte til SEIT

Udover det løbende samarbejde med SEIT, har BGN bidraget til at øge SEITs kapacitet gennem tilskud, der har muliggjort, at SEIT har kunnet ansætte fem lønnede personer: En direktør (Amit), en sundhedsansvarlig (Guru Prashant), en landbrugssagkyndig (Dev Narayan Rajak), en sekretær (Bijay Thakur) og en regnskabsmand (Ganga Ram Sah). Desuden er en række ulønnede frivillige knyttet til SEIT.

Hjemmesiden

Det besluttedes at oprette en hjemmeside. Vagn sørgede for det fornødne og hjemmesiden blev oprettet (https://www.bgnepal.dk) og en frivillig ekstern medarbejder påbegyndte arbejdet.  Desværre måtte arbejdet startes forfra i efteråret pga. sygdom der bl.a. medførte at gjort arbejde utilsigtet blev slettet. En ny ekstern medarbejder, Jan Caesar, er nu på plads, men det kniber for bestyrelsens medlemmer at afse tid til at levere indhold og til at planlægge struktur og layout. Der må arbejdes videre hermed i 2017.

PR-indsats

Det er besluttet at afholde en ”Nepal-Bazar” 10.september 2017, hvor salg af produkter fra Nepal vil finde sted. Overskuddet går ubeskåret til SEIT. Desuden arbejder vi på at danne en støttekreds for BGNs arbejde. Karin er hovedansvarlig for denne indsats og støttes af Vagn og fire frivillige. Arbejdet er godt i gang, bl.a. er en del produkter (lertøj, kurve, stoffer, tøj, smykker og krydderier) hjemtaget af de rejsende.

Håndværkerskoler

Der er planer om at oprette en håndværkerskole i Belhi, Belhi Technical School, gerne gennem et samarbejde med den for nyligt oprettede Sindhuli Technical School, forholdsvis tæt på Belhi. En række diskussioner og planlægningsmøder med interessenter og centrale myndigheder har fundet sted, primært med Dan og Amit som deltagere. Arbejdet ventes at blive intensiveret i 2017. Vigtige kontakter er formidlet af den danske nu pensionerede arkitekt, Niels Axel, der har været aktiv i en årrække i Nepal og dér bl.a. oprettet et snedkerværksted (med Rajman Sthapit som leder).  Niels Axel har formidlet kontakt til den forhenværende rektor for universitetet i Kathmandu, prof. Scharma, der også er bestyrelsesformand for den tekniske skole i Sindhuli. Tanken er, at en teknisk skole i Belhi bl.a. skal give drop-out elever fra skolerne en chance for at etablere sig som selvstændige erhvervsdrivende enten inden for snedker- og tømrer faget, tekstil-arbejde, landbrug eller sygepleje.

NB: Flere af BGNs medlemmer har nu besøgt Sindhuli Technical School og i april 2017 har Dan og Amit afholdt møder, hvorunder det er blevet klart, at dr. Scharma støtter vores samarbejde med Sindhuli Technical School. Desuden overvejer Rajman Sthapit at flytte til Belhi i perioder og dér hjælpe med oprettelsen af et snedkerværksted samt opbygningen af undervisning i snedkerfaget på den planlagte tekniske skole i Belhi.

Undervisning

Med Dan som udfarende kraft er der i årets løb afholdt en indledende workshop samt to mere omfattende workshops sigtende på at forbedre kvaliteten og effekten af undervisningen på områdets skoler, såvel de private som de offentlige. Arbejdet er foregået i samarbejde med Human Practice Foundation, der, gennem en donation fra Lærerstandens Brandforsikring, har ydet den største del af finansieringen til projektet. Tre frivillige har ydet en stor indsats her: Kirsten Juulstrup Rasmussen har introduceret en ny undervisningsmetode, ”Storyline”, Joan Hegelund har præsenteret computer støttet undervisning i forbindelse med projektarbejde og Erland Andersen har demonstreret fysikforsøg med elektriske apparater. Eide Borring Møller optog kursets undervisningsseancer på video og er ved at redigere en instruktionsvideo, der vil blive tekstet på nepalesisk til brug for kommende efteruddannelseskurser.

I forbindelse med behovet for at oprette effektiv adgang til internettet på skolerne, er der etableret et samarbejde mellem Amit og Mahabir Pun, en nøgleperson i Nepal, der bl.a. er kendt for at have forbundet mange afsides liggende egne i Nepal ved at skabe adgang til internettet.

NB: I april 2017 er der sket en meget kraftig udvidelse af adgangen på skolerne til internettet. Dette skyldes et teknisk samarbejde mellem den af BGN udsendte frivillige, IT-eksperten Jacob Bølling Hansen, og Mahabir Pun.  

Samarbejde med Carl Ras

BGN har siden 2014 haft et samarbejde med værktøjsfirmaet Carl Ras, der tidligere (2015) har leveret værktøj til en håndværkerworkshop i Belhi. I beretningsåret er samarbejdet fortsat og Carl Ras har i efteråret indsamlet en større mængde brugt værktøj til videre donation i Nepal, dels til den tekniske skole i Belhi, vi planlægger at oprette, dels til den tekniske skole i Sindhuli. Desuden vil en del af det indsamlede blive doneret til JGVK.

Gennem aftalen med Carl Ras har vi også kunnet købe specialværktøj på favorable vilkår, hvilket i sommeren blev udnyttet af et hold medico-teknikere under ledelse af David Kovacs ved deres besøg på flere hospitaler med tilhørende oplæring af en række nepalesiske sundhedsarbejdere, herunder også Guru, SEITs leder af sundhedsprogrammet i Belhi.

Det indsamlede udstyr fra Carl Ras – suppleret med en betydelig mængde doneret og ubrugt murerværktøj – er opmagasineret hos Haldor Topsøe A/S (HTAS), hvor det i øjeblikket tjekkes, om nødvendigt repareres og derefter videresendes med container til Nepal og Indien. Vagn er kontaktperson og koordinator vedrørende dette arbejde.   

Lær og Byg

Under Lær og Byg projektet var grundstenen til SEITs kontor og til byggemarkedet lagt i 2015. Arbejdet fortsattes i 2016 og blev udvidet med påbegyndelsen af opførelsen af et fælleshus, hvor landsbykomitéerne kan samles til møder og hvor en gren af den tekniske skole, der arbejder med sy- og strikkemaskiner, kan indrette værksteder. Bygningerne opføres i lokale materialer (selvfremstillede mursten, imprægnerede bambusstammer og elefantgræs til tagdækning).

SEIT og BGN må overveje, hvordan man mere generelt kan iværksætte byggeri i landsbyerne til overkommelige priser og i et omfang, der muliggør varig beskæftigelse af et håndværkersjak. Desuden må man undersøge, om en egnet nepalesisk person kan findes til at lede arbejdet.

Sundhed

Til at lede det meget omfattende sundhedsarbejde, der foregår i Belhi, har SEIT ansat Guru Prashant (Guru), nyuddannet læge og bestyrelsesmedlem i SEIT. Sundhedsklinikken, Belhi Health Clinic (BHC), er i 2016 flyttet ind i en del af SEITs administrationsbygning, ved siden af byggemarkedet. Arbejdet i beretningsåret kan groft set inddeles i tre dele, alle udført i tæt samarbejde med BGN:

Forberedelse på modtagelse af en container med hospitalsudstyr: I de foregående år har BGN indsamlet og opmagasineret udstyr primært fra det nedlagte Kalundborg Sygehus og i begyndelsen af beretningsåret fik vi, formelt gennem SuG, en bevilling på 80.000 kr. fra Genbrug til Syd (GTS) til at sende en container med udstyret til Nepal. Arbejdet hermed er foregået både i Danmark og i Nepal. Begge steder har der været et stort administrativt arbejde, specielt omkring pakkelister og speditions- og toldpapirer. Desuden har David Kovacs og hans team fra AHC, specielt Sana Ahmed og Patrick Janowski, checket udstyret og om nødvendigt repareret det samt forberedt indkøb af reservedele i Nepal, når udstyret når frem. En af de sidste dage i 2016 nåede containeren frem og Amit fik den manøvreret gennem det besværlige nepalesiske toldvæsen. Det store arbejde med udpakning og fordeling mv. er påbegyndt og vil foregå i resten af 2017.

NB: I april 2017 foretog David, Sana og Patrick på vegne af AHC en ekspertrejse til Belhi, hvorunder en stor del af det donerede hospitalsudstyr blev checket og fordelt. Specielt blev de fine operationslamper installeret på Janakpur Zonal Hospital. Denne begivenhed blev transmitteret på landsdækkende fjernsyn og omtalt i de lokale aviser. Det var en stor tilfredsstillelse for de tilstedeværende fra SEIT, AHC, BGN samt hospitalet, at se lamperne i funktion efter det store og ganske besværlige forudgående arbejde.

Indretning og konsolidering af BHC: Foreløbig indretning, indkøb af basismaterialer og medicin er foretaget af SEIT i 2016. Daglige konsultationer er i sidste halvdel af året sat i værk og en større health camp er afholdt. Specielt gennem den afholdte Health Camp og gennem oplysende arbejde  om ernæring og om forhold omkring graviditet, er der skabt en forståelse i landsbybefolkningen for vigtigheden af de afholdte sundhedsaktiviteter. Det skal siges, at det tekniske niveau på BHC med installationer og hygiejneforhold ikke lever op til myndighedernes krav. Der må i 2017 arbejdes på en opgradering i samarbejde med de lokale myndigheder, så BHC kan blive formelt registreret. Det skal understreges, at selvom formel registrering som sundhedsklinik ikke er sket, støtter de lokale myndigheder fuldt op om arbejdet.

Forberedelse på koncentrerede aktiviteter i April 2017: I 2016 fik vi et indledende samarbejde i gang med et brilleforsyningsprojekt, der, ligesom GTS-projektet, opererer under SuG. Det førte til at vi i november kunne aflevere 4-500 sæt briller til videre fordeling på BHC. Den største aktivitet, der er blevet planlagt fra BGNs side er et tandsundhedsprojekt, hvor tandplejer Sarah Kisbye har samlet et hold af fem frivillige (en tandlæge, en klinik assistent og tre tandplejere) der ved konsultationer og skolebesøg vil slå et slag for at forbedre tandsundheden samt sondere mulighederne for en opfølgende indsats med en basal uddannelse af nepalesisk sundhedspersonale.  Samarbejdet mellem Sarah og Guru har fungeret forbilledligt med effektiv kommunikation omkring krav, muligheder, anskaffelser mv. Udover de nævnte forberedelser, har SEIT planlagt en speciel indsats også på andre områder i 2017.

NB: De omtalte planlagte aktiviteter har nu fundet sted, i februar med  tandsundhedsklinik og i  april med en række health camps, dels af generel karakter, dels sigtende på pædiatri, gynækologi og øjensygdomme (hvor uddeling af briller fandt sted). Et administrativt IT-baseret system til patientregistrering er installeret og efter oplæring er det taget i brug. Under disse aktiviteter har mere end 1000 af landsbyboerne udnyttet BHCs sundhedstilbud. SEIT er blevet støttet af en række speciallæger og sygeplejersker fra offentlige og private hospitaler i omegnen. Herudover har syv udsendte BGN-frivillige ydet en kæmpe indsats. Det drejer sig om tandplejerne Sarah Kisbye, Trine Madsen og Vinuja Vignarajah samt tandlæge Nidal Murra og klinikassistent Anne Mette Palmelund og desuden læge Cecilie Jespersen og IT-specialist Jacob Bølling Hansen.

Sammenfattende kan vi konstatere, at med Guru i spidsen fungerer SEIT’s indsats på sundhedsområdet upåklageligt.

Landbrug og vand

Der arbejdes med et større projekt, der vil kombinere et landbrugsprojekt med et kunstvandings- projekt. Desuden arbejdes med et rent drikkevandsprojekt.

Under ledelse af Amit og SEITs landbrugskyndige medarbejder Dev Narayan Rajak, har SEIT i samarbejde med BGN udarbejdet planer for et ”Belhi Agricultural Scheme” (BAS) der bl.a. er baseret på økologisk landbrug og højt ydende afgrøder. Det er tanken at etablere et demonstrationslandbrug og et område til formålet er lejet, beliggende tæt på de tre landsbyer Belhi, Tola og Laliya.  

Under en rejse i november, hvor konsulent Douglas Malcolm deltog som BGN-frivillig, opsøgte Flemming, Douglas og Amit forskellige ministerielle kontorer og uafhængige eksperter. Som et resultat heraf blev landbrugs- og planlægningseksperten Anirudh Prasad Sah, der bl.a. har arbejdet for DANIDA, knyttet til projektet som uafhængig ekspert.

NB: I januar-februar 2017 besøgte Flemming, Knud og Vagn Belhi. Området for den planlagte demonstrationsfarm blev beset. Foreløbig er 1 hektar afsat til en dam med akvakultur og 1 hektar er tilsået med en højt-ydende hvedesort. Flere elementer i BAS-konceptet blev diskuteret, herunder også behovet for at organisere bønderne i mindre kooperativer.  Anirudh, der for første gang var kommet til Belhi, ledede et møde omkring vand med landsbykomitéen i Laliya og deltog afsluttende i diskussioner med Amit og BGNs repræsentanter om vejen frem. Han udtalte, at et større projekt med både landbrug og vand vil kunne danne et eksempel for andre områder i Nepal med samme behov.

NB: I April 2017 rejste Dan til Nepal og udarbejdede sammen med SEIT en mere detaljeret plan for udformning af anlæg til indsamling af gødning. Desuden fokuserede Dan især på mejeridrift knyttet til projektet.

Finansiering af arbejdet

Finansieringen af den betydelige arbejdsindsats i årets løb er hovedsagelig sket gennem private donationer samt en bevilling fra GTS (container med hospitalsudstyr) og én fra Human Practice Foundation (undervisningsprojekt). Desuden er en meget betydelig del af  arbejdet udført af frivillig arbejdskraft.  Ansøgninger udfærdiget i årets løb, dels til Velux, der før har støttet vores projekter, dels til CISU, er blevet afslået.

Sammenfatning og planer for det videre arbejde

Selvom arbejdet i årets løb er beskrevet under separate overskrifter, er der en indre sammenhæng mellem aktiviteterne der afspejler vores holistiske helhedssyn.

Arbejdet frem mod bæredygtighed og forbedrede livsvilkår er fortsat og intensiveret. Respekten og anerkendelsen af SEITs arbejde - og dermed også af BGNs arbejde - både lokalt i landsbybefolkningen og blandt distriktsmyndighederne er i årets løb blevet udbygget og udgør en solid basis for det videre arbejde. SEIT er blevet mere effektiv og agerer selvstændigt med egne initiativer uden altid først at konsultere BGN. Samtidig må det konstateres at stillet over for de mange opgaver og det høje ambitionsniveau, der præger såvel SEIT som BGN, er der et kapacitetsproblem, der ikke i tilstrækkelig grad er blevet afhjulpet af BGNs donationer, selvom det har muliggjort at SEIT nu har en stab af lønnede medarbejdere.

Planerne for det fremtidige arbejde fremgår indirekte af de rapporterede aktiviteter, idet en lang række områder ikke er afsluttede og ført frem til et bæredygtigt niveau. Det er imidlertid umuligt at tilgodese alle områder, hvorfor det er en vigtig opgave, såvel for SEIT som for BGN, at foretage prioriteringer, der tager hensyn til menneskelige ressourcer, faktiske forhold og finansielle muligheder. Desuden må rutiner effektiviseres, såvel hos SEIT som hos BGN. Organisatoriske opstramninger bør føre til en øget kapacitet, såvel for SEIT som for BGN.

BGN siger tak!

Vi er taknemmelige for venskab og samarbejde med SEIT, herunder med Amits venner og familie, samt med en række frivillige som i Nepal støtter SEITs arbejde. Derudover retter vi en mere eksplicit tak til organisationer og enkeltpersoner herhjemme som har støttet vores arbejde i 2016 og de første måneder af 2017. Det drejer sig om organisationerne Seniorer uden Grænser (herunder Brilleforsyningen og Computergruppen), IGF Fyn, Access Health Care, Human Practice Foundation, Jysk Landsbyudvikling i Nepal, Carl Ras, Murerfirmaet DVA A/S og Haldor Topsøe A/S. Hertil kommer Region Sjælland som primær formidler bag den omfattende indsamling af hospitalsudstyr. Desuden takker vi en række enkeltpersoner. Udover de, der er nævnt under årets aktiviteter (Sarah, Vinuja, Trine, Nidal, Anne Mette, Douglas, Cecilie, Jacob, Niels Axel, Kirsten, Joan, Erland, Eide, David, Sana, Patrick), drejer det sig om: Bjørn Fosdal (indsamling og sortering af værktøj, donation af symaskine), Peter Helms (indsamling og sortering af værktøj, donation af høvlebænk), Lars Stig Andersen et al (hjælp på lageret hos Haldor Topsøe A/S), Margrete Enevold (PR-aktiviteter), Ingeborg Westenholz (PR-aktiviteter), Sven Nybo Rasmussen (PR-aktiviteter), Per Enevold (PR-aktiviteter), Martin Meinecke (arkitektarbejde i Belhi) og Johan Mottelson (arkitektarbejde i Belhi samt komplet design af fælleshuset sammen med Martin).

 

 

-       på bestyrelsens vegne, Flemming Topsøe, formand for BGN, 16. maj, 2017