Nyhedsbrev 2018.12

Vagn Frikke-Schmidt skriver….

Gennem en årrække har SEIT været inde i en rivende udvikling. Der er opført et byggemateriale lager, computerlab ved en skole, kontorhus som indeholder sundhedsklinik, en stor Community Hall, og endelig en Teknisk Skole, der er klar til skolestart i april 2019. 

Der er igangsat forskellige landbrugstiltag, sundhedskampagner, efteruddannelse af skolelærere og skoleledere samt væsentlige aktiviteter og kurser for kvinder. Hertil kommer et program til støtte for børns skolegang. 

Der føres drøftelser om undervisningsindholdet af snedker/tømrer og tekstilafdelingernes uddannelser. 

I 2018 har BGN for SEIT et samlet budget på ca. kr. 600.000,00. 

Alt tyder på, at SEIT’s fremgang og udvikling fortsætter i 2019. Ikke mindst på grund af samarbejdet med AEPC (Alternative Energy Promotion Centre), om energi til et nyt kunstvandingsprojekt i forbindelse med SEIT’s landbrugsprojekt. 

Derfor har BGN’s bestyrelse fundet tiden inde til, i samarbejde med SEIT’s ledelse, at gennemføre en kapacitetsopbygning af SEIT, så den over tid bliver en moderne ledet NGO, der som sit overordnede mål arbejder for at udbrede FN’s 17 verdensmål. Endvidere arbejdes der for, at der i SEIT er gode samarbejdsforhold, gennemsigtighed, korrekt regnskabsførelse/afrapportering, og at man arbejder for at blive bæredygtig. 

SEIT og BGN’s bestyrelser besluttede at bruge 2 1⁄2 dag i begyndelsen af oktober til afholdelse af en intern SEIT/BGN kapacitetsopbygnings konference. Vi ville se indad og søge at finde løsninger på, hvordan det daglige arbejde kan tilrettelægges på en mere hensigtsmæssig måde. Samtidig skal arbejdsgangene tilpasses lokale forhold, horisontalt i forhold til BGN og SEIT’s bestyrelser, vertikalt i forhold til samarbejdet mellem de to bestyrelser, de 8 komponenter (CG) og de tre landsbykomiteer. 

Den første aften mødtes BGN med SEIT’s bestyrelse, alle ansatte i SEIT sammen med lederne af de 8 CG’er, repræsentanter for de 3 landsbykomiteer og SEIT’s revisor og hans assistent, i alt 28 deltagere. 

BGN’s kasserer holdt et oplæg om den kommende samarbejdsstruktur. Der blev oversat til nepali af revisor Hem Kumar Kafle. Oplægget byggede på det grundige materiale kaldet Mango, der igennem mange år er blevet udviklet til brug for en enkel solid administration og organisation af NGO’er, hvor man benytter det internetbaserede regnskabsprogram Quick Book. 

Tema 1. Organisation:
1. Medlemmer
2. Øverste myndighed generalforsamling 

3. Bestyrelse
4. Ledelse
5. Administration
6. Village Komiteer
7. 8 CG’er. Samarbejde på kryds og tværs. 

Tema 2. Økonomi:
A. Årsbudget opdelt i kvartaler
B. Kvartalsregnskaber som slutter i et revideret årsregnskab.
C. Kvartalsrapporter der sammenskrives i den skriftlig årsberetning. 

Efter oplægget blev der lagt op til drøftelse, hvor der blev rejst spørgsmål og givet svar. Meningen med oplægget var, at netop de mennesker der var tilstede ved mødet skulle tilkendegive, om de var enige i at ”Mango” systemet skal anvendes i tiden fremover og implementeres i SEIT. Det lykkedes. 

De to efterfølgende dage blev der ført detaljerede drøftelser i alle CG som afsluttedes med plenum. Det var BGN’s håb, at der den sidse dag i CG’er workshops skulle være udarbejdet et forslag til budget for 2019, men det mål var for ambitiøs, så den side af sagen arbejder vi videre med, på baggrund af de erfaringer vi har fået i indeværende år. 

Undervejs i forløbet dukkede der opgaver op, der skal løses administrativt, i samarbejde med revisor og advokat, og derefter forelægges til godkendelse i SEIT’s bestyrelse. Det drejer sig om:

1.    Indgåelse af skriftlige lejekontrakter om jordarealer, der omfatter kontor og Construction, Community House, Teknisk Skole og flere lodder ved landbruget samt fiskedammen. 

2.    En Offentlig vurdering af ejendomme. 

3.    En registrering og godkendelse af Sundhedsklinik og Teknisk skole hos offentlige myndigheder. 

4.    Indkøb af bærbar computer til SEIT’s regnskab og administration, inkl. program for Quick Book og deltagelse i brugerkursus. 

5.    Udarbejdelse ansættelseskontrakter for SEIT’s 13 ansatte. 

6.    Indgåelse af skriftlige aftaler med landsbykomiteerne. 

BGN’s bestyrelse forventer ikke, at alle disse opgaver løses i indeværende regnskabsår, men hvis en del kan nås og resten til næste år, er vi nået langt. ”Svendeprøven” i alt dette, får vi at se, når vi får tilsendt det reviderede årsregnskab med årsberetning for 2018 i februar/marts måned 2019. SEIT regnskabet skal bl. a anvendes som dokumentation for de donationer som BGN har overført til SEIT i løbet af 2018 på BGN’s egen generalforsamling.